POLÍTICA DE PRIVADESA

RESPONSABLE
De conformitat amb allò que estableix el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de dades, la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals (LQPD) i el Decret 391/2022 d’aprovació del Reglament d’aplicació de la LQPD 29/2021, l’informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un tractament titularitat de Stop Violències, amb domicili social a: Centre Cultural La Llacuna, C/ M. Cinto Verdaguer, 4 Bústia 1, AD500 Andorra la Vella, NRT U-801250-M , Inscrita al Registre d’Associacions 28/2014, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

S’informa que les dades poden ser tractades amb la finalitat de facilitar informació dels nostres productes i/o serveis per mitjans electrònics, sempre que ens autoritzi al seu tractament. Les seves dades podran ser objecte de l’elaboració de perfils, amb la finalitat d’aplicar un pla de fidelització d’acord a la vinculació comercial del client i oferir ofertes que siguin adequades a les seves preferències. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça stopviolencies@gmail.com indicant a l’assumpte “Baixa de la llista de distribució“.

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I. o document acreditatiu equivalent a la següent adreça electrònica : stopviolencies@gmail.com , indicant en l’assumpte “Protecció de dades“

POLÍTICA
Stop Violències està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat s’informa als usuaris de www.stopviolencies.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la web mitjançant la informació addicional, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

MESURES DE SEGURETAT
Finalment s’informa que Stop Violències, ha adoptat en el sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

DRETS DELS USUARIS
L’interessat de les dades personals podrà exercitar els drets que li assisteixen, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, la Llei 29/2021 qualificada de protecció de dades, i el Decret 391/2022 d’aprovació del Reglament d’aplicació de la LQPD 29/2021 i que són:

Dret d’accés
El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat.

Stop Violències procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

Dret de rectificació i supressió
Els drets de rectificació i supressió podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplertes, inadequades o excessives. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.

Stop Violències, procedirà a la rectificació o supressió dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

Dret d’oposició
El dret d’oposició podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat vulgui oposar-se al tractament de les seves dades personals tant per si les dades es tracten lícitament com per interès legítim o consentiment relatiu per finalitats publicitàries.

Dret de portabilitat
El dret de portabilitat podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

Dret de limitació del tractament
El dret de limitació del tractament podrà ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

CANVI DE NORMATIVA
Stop Violències, es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: stopviolencies@gmail.com

T. +376 64 64 64 / +376 34 67 21

stopviolencies@gmail.com | xarxalameri@protonmail.com

© 2024 Stop Violències.